Kancelaria Radcy Prawnego Monika Budziak świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidulanych jak i dla przedsiębiorców.
sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w postępowaniu sądowym oraz reprezentacja klienta przed sądem w sprawach o:

- odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielom (szkody majątkowe, komunikacyjne na osobie)
- ochronę dóbr osobistych
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby
- ochronę własności nieruchomości i posiadania
- zniesienie współwłasności
- ustanowienie służebności drogi koniecznej
- zasiedzenie
- eksmisję
- zapłatę należności w tym również w tych wszczynanych przez banki i instytucje finansowe
- roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
- stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku
- unieważnienie testamentu
- dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia
- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, oraz związanych z aktualizacją wpisów w księgach - wieczystych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO PRACY
PRAWO CYWILNE
- zakładanie spółek prawa handlowego (zakładanie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) i stowarzyszeń oraz składanie w imieniu klienta wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS
- sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)
- obsługa organów spółki, takich jak: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- zaskarżanie uchwał Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do sądu powszechnego
- reprezentacja klienta we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w postępowaniu przed sądami -powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym
- pomoc na etapie przedsądowym w negocjacjach warunków ewentualnej ugody pomiędzy stronami sporu
- sporządzanie opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
- negocjowanie umów z kontrahentami
- przygotowywanie wezwań do zapłaty
- dochodzenie należności od kontrahentów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym
- ochrona przed egzekucją prowadzoną przez komornika
- sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz kontraktów menadżerskich
- sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
- restrukturyzacja zatrudnienia, w szczególności pomoc prawna w skutecznym doprowadzeniu do zwolnienia pracowników
- nakładanie kar porządkowych na pracowników
- skuteczne rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
- reprezentacja przed sądem pracy, w sprawach: o mobbing, dyskryminację, wypadek przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umowy o pracę, pakietów socjalnych
- negocjacje ze związkami zawodowymi
- pomoc prawna w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
- pomoc prawna w tworzeniu elastycznych form zatrudnienia: umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa
- reprezentacja pracowników w sprawach o: ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę za nadgodziny, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, o zapłatę delegacji, o sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i dyscyplinarnego zwolnienia
PRAWO RODZINNE
 
sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji i innych pism procesowych oraz reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym w sprawach o:
- rozwód, separację
- podział majątku po rozwodzie
- alimenty
- pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
- ustalenie kontaktów z dzieckiem
- ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
- analiza dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy)
- sporządzanie zapytań i pism do Zamawiającego
- badanie poprawności ofert konkurencyjnych
- odwołanie do KIO: sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzanie skarg do sądów powszechnych
- reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
- przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, dostawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym
- obsługa prawna inwestycji, w tym również realizowanych w oparciu o procedurę FIDIC
Jestem Radcą Prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowe studia z zakresu spółek prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Po zdanym egzaminie końcowym uzyskałam wpis na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako prawnik wewnętrzny w spółce akcyjnej, gdzie brałam udział w realizacji projektów inwestycyjnych oraz zajmowałam się bieżącą obsługą prawną tego podmiotu.

Następnie pracowałam w kancelarii adwokacko - radcowskiej, zajmując się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Reprezentowałam przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz uczestniczyłam w prowadzeniu spraw związanych z upadłością spółek.

Obecnie prowadzę własną Kancelarię Radcy Prawnego w ramach, której udzielam pomocy prawnej klientom w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Sporządzam i negocjuję umowy, reprezentuję klientów w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz udzielam porad i konsultacji prawnych, sporządzam opinie prawne i pisma procesowe.

Uważam, że dobry prawnik do każdej sprawy podchodzi rzetelnie, indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i dlatego w ten właśnie sposób traktuję każdego z moich klientów. Prawo jest moją pasją i zapewniam, iż dokładam wszelkich starań, aby świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie, zgodnie z najlepszą wiedzą, rzetelnie i rzeczowo, z troską o interesy Klienta.

Współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokata Damiana Belczyka.
 

Kontakt:

Monika Budziak - Kancelaria Radcy Prawnego

Tel.(+48) 511 360 319

budziak.m@gmail.com

ul. 11 Listopada 27/212
38-300 Gorlice

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
Jak dojechać?